Wiekiesjij Nieuwsbrief

unnamed

 

 

 

 


Roadshow Wiekiesjij: netwerken, kennis uitwisselen en nadenken over de toekomst van medezeggenschap
3dd25094-7126-40c8-84ef-023517e7062e

De lente is de periode waarin de dagen langer worden, de zomer in aantocht is en buiten zitten weer kan. De lente is voor Wiekiesjij ook het moment om met zijn klanten na te denken over de toekomst van medezeggenschap. Lijden of leiden we de verandering?

Wiekiesjij organiseert deze lente 5 roadshows (Groningen, Tilburg, Utrecht, Deventer en Den Haag). De roadshows staan in het teken van vernieuwing, innovatie en professionalisering. Hoe zorg je voor een kanteling in de medezeggenschap en wat kan een OR daar aan bijdragen? In de ogen van Wiekiesjij “door de focus op de inhoud te leggen en niet op de procedure”. En juist om dat te bewerkstelligen organiseren wij deze bijeenkomsten. Centraal staat uitwisseling van kennis en inzichten, netwerken, passie voor medezeggenschap en met elkaar nadenken over de toekomst van de medezeggenschap (in algemene zin en bij uw bedrijf). Meld je aan via:

http://www.edemocracy.nl/roadshow-vernieuwing-medezeggenschap/

 


 


High Performance Ondernemingsraad (HPOR): hét onderzoek voor de OR die gefundeerd en professioneel zijn zittingstermijn wil vormgeven.

Wiekiesjij heeft samen met de Universiteit van Tilburg een onderzoek ontwikkeld waarmee, onder andere, inzicht kan worden verkregen in thema’s als:

  • Ideale vorm van medezeggenschap
  • Hoe vinden de medewerkers dat de OR op dit moment communiceert?
  • Welke kanalen zouden medewerkers graag meer gebruikt willen zien?
  • Wat moet de functie en rol van de OR zijn?
  • Worden besluiten goed toegelicht in de organisatie en zijn medewerkers in staat er verbinding mee te maken?

In figuur 1 ziet u een voorbeeld van de gegevens die het onderzoek oplevert. De ondernemingsraad kan, vervolgens, op basis van deze uitspraak zijn visie en strategie bepalen.

Rol van de OR

Verschillende organisaties (profit en non-profit) hebben het onderzoek al afgenomen. Zowel bestuurders als ondernemingsraadsleden zijn enthousiast over de uitkomsten en de positie die de OR daarna kan innemen: hij kan organisatiedilemma’s doorbreken door bijeenkomsten te organiseren, zijn communicatie professionaliseren op basis van wat medewerkers willen en bijdragen aan, bijvoorbeeld, ontwikkelingen in de organisatie. Kortom: het biedt mogelijkheden om professioneel en in contact met collega’s de zittingstermijn te beginnen.

Wiekiesjij wil met dit onderzoek aantonen dat het voor de medezeggenschap in algemene zin en voor de OR in het bijzonder belangrijk is om medewerkers te bevragen. Uiteindelijk geeft dat de legitimiteit voor het handelen; niet het gissen naar “wat de medewerker nodig denkt te hebben” of “particuliere opvattingen over wat goed is”. De medewerkers bepalen, rondom medezeggenschap, wat goed voor hen is en hoe zij betrokken willen worden. De keerzijde van deze vraag is dat medewerkers ook aan te spreken zijn op hun bijdrage. De praktijk wijst nu uit dat dat goed werkt. De vragenlijst is gestandaardiseerd en snel uit te zetten.

Wiekiesjij heeft, door zijn samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de mogelijkheid gecreëerd om tegen een aantrekkelijk tarief dit onderzoek uit te voeren en met betrouwbare en gefundeerde analyses te komen. Het onderzoek draagt bij aan de professionalisering van de OR. Tot slot, de Sociaal Economische Raad (SER) heeft vorig jaar getracht 10 principes van professionele medezeggenschap te formuleren. Het eerste principe is “medezeggenschap is situationeel”, ofwel iedere organisatie en elk vraagstuk vraagt zijn unieke aanpak en vorm. Dit onderzoek is een stap in die richting. Hiermee geeft Wiekiesjij invulling aan het initiatief van de SER.

Meer informatie over dit onderzoek en de kosten: info@edemocracy.nl

 


 

Code Veilige en Digitale Verkiezingen: sluit CNV aan?

Op dit moment zijn wij in gesprek met CNV over de code voor veilige, digitale verkiezingen. Hoe meer vakorganisaties de code omarmen hoe meer zekerheid dit biedt. Wiekiesjij houdt u op de hoogte over de voortgang.

 


33468e30-df5f-4058-b1c7-26bd61cc474d24 uur medezeggenschap: de gemeente Hoorn durft het!

Wiekiesjij heeft samen met Marloes Pomp (Digital Action) in maart een experiment uitgevoerd. Twee hele dagen zijn de medewerkers bezig geweest met een regeling waarmee het Generatiepact moet worden uitgevoerd. De reacties waren zeer positief: de bestuurder

en OR hebben in 24 uur een regeling “afgetikt” waarbij de formele procedure doorlopen is en een jurist als achtervang aanwezig is. De medewerkers hebben kennis genomen van de regeling waardoor de uitvoering ook meer in lijn komt met het formele document en, in het bijzonder, de buitendienst vond de methodiek zeer aansprekend: lekker concreet en actief. Voor meer informatie kunt u mailen met Bob@edemocracy.nl

 


 

Hans Biesheuvel (voorzitter van Ondernemend Nederland) lid van Raad van Advies

hansHans Biesheuvel is afgelopen april voor het eerst bij een vergadering van de  Raad van Advies geweest. Hans is voorzitter van Ondernemend Nederland. ONL is een organisatie die werkt vóór ondernemers en wordt gerund dóór ondernemers. Die luistert, meningen verzamelt, problemen waar ondernemers tegenaan lopen benoemt en vooral aanpakt. Hans heeft zelf ervaring als WOR-bestuurder en heeft scherpe opvattingen over de stand van de medezeggenschap: “In de toekomst zullen bedrijven uit ongeveer 10 tot 15 man bestaan. Deze bedrijven zijn in één ding goed en werken in een keten aan een product. Dit gaat consequenties hebben voor de medezeggenschap al is het maar dat de WOR daar niet voor ingericht is”. Met Hans en de overige leden van de Raad van Advies spart Wiekiesjij regelmatig over dit soort vraagstukken. Daarnaast wil Wiekiesjij ook graag een organisatie zijn van en voor zijn klanten. ONL geeft ons het goede voorbeeld.

 


 

 

De Startup-OR

why 5Wiekiesjij heeft een nieuwe en innovatieve training ontwikkeld: de startup-OR. De training heeft bekende elementen (wettelijk kader,

etc) maar vooral ook aanpakken die in de startupwereld worden gebruikt (5 times Why en het OR-businessplan). Met deze training wil Wiekiesjij de opleidingen in Nederland een ander karakter geven. De startuptraining geeft de deelnemers niet alleen een goede start voor een zittingsperiode of een zittingsjaar maar ook inzichten die zij in hun werk kunnen gebruiken of bij het opstarten van een eigen bedrijf. Oftewel: de OR volgt trainingen die de deelnemer op veel verschillende vlakken inzichten biedt. Meer informatie? Edwin@edemocracy.nl

 


 

D1000, G1000 en Nephtis Brandsma

ff2ae920-b847-425b-92e6-fa38461faac8Nepthis Brandsma, auteur van de studie “deliberatieve democratie en medezeggenschap’, werkt mee aan de D1000 op 1 juni 2015 (het evenement over burgerparticipatie) en de G1000 te Groningen. Wiekiesjij is blij met deze betrokkenheid van Nephtis. In het najaar gaat Nephtis verschillende organisaties helpen met het herontdekken van medezeggenschap, organisatiedilemma’s oplossen en OR-en ondersteunen bij het verbinding maken met de collega’s. Nephtis gebruikt hierbij uiteraard haar inzichten vanuit haar studie zoals gelijkwaardigheid in de dialoog (geen hiërarchische verschillen), alle partijen moeten vertegenwoordigd zijn bij het gesprek en men hoeft het uiteindelijk niet met elkaar eens te zijn maar de kwaliteit van de dialoog en de wijze waarop mensen met elkaar in gesprek zijn staat centraal. Uiteindelijk eindigen we wel met concrete resultaten waaraan iedereen zich kan verbinden. Nephtis doorbreekt daarmee de cultuur van streven naar consensus die in de OR wereld vaak leidt tot compromissen waarvan de achterban denkt: “was dit nu alles?” of tot ellenlange besluitvormingstrajecten. Wilt u eens proeven aan een nieuwe vorm van participeren? Nephtis@edemocracy.nl

 


 

Wiekiesjij maakt campagneposters!

Wiekiesjij heeft zijn dienstverlening uitgebreid door middel van campagnemateriaal. Wiekiesjij heeft drie thema’s: koken, vakantie en plezier. Deze kunt u voor een aantrekkelijk tarief kopen en daarmee gebruiken. Mocht u een op maat gemaakte campagne willen dan kan dat ook.


 

Tot wanneer kan ik wijzigingen in het OR-reglement doorvoeren?

Hieronder leest u het antwoord van Jolande Janssen – De Voort Advocaten

 In het algemeen kan de OR te allen tijde gedurende zijn zittingstermijn zijn reglement wijzigen voorzover het uitsluitend  interne aangelegenheden betreft, bijvoorbeeld  ten aanzien van zijn werkwijze of de voering van het secretariaat. De OR dient dan wel aan zijn eigen bepalingen te voldoen omtrent het wijzigen van het reglement, bijvoorbeeld een twee derde meerderheid als dat is voorgeschreven voor een reglementswijziging. De OR heeft voor zijn reglementswijziging overigens geen goedkeuring van de ondernemer nodig. Wel dient de OR, voordat hij zijn reglement vaststelt, de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt over het concept-reglement (de concept aanvulling of wijziging) kenbaar te maken. Ook dient de OR, nadat hij zijn reglement heeft vastgesteld, een exemplaar ervan te verstrekken aan de ondernemer. Deze verplichting geldt ook wanneer de OR zijn reglement aanvult of wijzigt (zie artikel 8 WOR). Gezien deze bepaling zal dus wel enige tijdsruimte noodzakelijk zijn.

Betreft het echter bepalingen in het reglement die ook externe werking hebben zoals  een wijziging van de zittingstermijn, het aantal leden van de OR, de kiesgroepen of de verkiezingen dan gaat dit pas in bij de eerstvolgende algemene verkiezing. Bepalingen omtrent de verkiezingen kunnen dus niet gedurende de verkiezingen  worden aangepast. Een sprekend voorbeeld is wellicht de afschaffing van het handtekeningenvereiste voor vrije lijsten uit 2013. De Sociaal Economische Raad (SER) geeft hierover op zijn website het volgende aan: Een OR-reglement dat het handtekeningenvereiste (van voor de wetswijziging van 2013) nog noemt is strijdig met de wet en dient op dit punt (voorafgaand aan een traject van nieuwe verkiezingen) aangepast te worden. De OR zal er dus goed op moeten letten dat voordat de verkiezingen worden georganiseerd het reglement klopt. De jurisprudentie laat zien dat rechters toetsen op strikte naleving van het reglement.  Immers bij een spel verander je ook niet gedurende de wedstrijd de spelregels.

 


 

pcukPuck van Tilburg werkt aan “Wie kust de OR wakker” editie onderwijs

Puck van Tilburg is 26 jaar oud en studeerde Bestuurskunde aan Tilburg University. Ze heeft een grote passie voor medezeggenschap die al begon op de middelbare school toen ze deel uitmaakte van een leerlingenraad. Op de universiteit was ze vervolgens actief in medezeggenschaporganen op opleidingsniveau en op faculteitsniveau en heeft ze een jaar full time zitting genomen in de centrale medezeggenschapsraad. Ze schreef haar scriptie over de gepercipieerde relatie met studentenfracties in de medezeggenschap. Na haar studie zat ze in het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) als algemeen bestuurslid. Bij deze organisatie zijn studenten in de medezeggenschap uit het hele land in het Hoger Onderwijs aangesloten. De recente bezettingen van het Maagdenhuis zette Puck aan het denken over de toekomst van medezeggenschap in het onderwijs. Ze wil daarom graag de editie over onderwijs neerzetten. Op dit moment werkt Puck via DisGover bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 


 

Wist u dat?

  • Wiekiesjij samen met CNV werkt aan inspiratiesessies in het najaar van 2015?
  • Wiekiesjij bezig is met edities “Wie kust de OR wakker?” voor de zorg en multinationals (naast onderwijs) en er een vervolg komt op deel 1?
  • Wiekiesjij graag met andere trainers en ambtelijk secretarissen de medezeggenschap wil professionaliseren en al zijn kennis graag ter beschikking stelt

Wiekiesjij  op het landelijk OR congres staat (11 juni 2015) met Nephtis Brandsma en Bob Vermaak. Marloes Pomp, co-auteur van “Wie kust de OR wakker?” een lezing houdt over haar visie op medezeggenschap en de CPO?

Recent Posts