Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

Privacyverklaring e-Democracy B.V.

Via de onlinediensten worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. e-Democracy B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring maar ook in de verwerkersovereenkomst welke tussen partijen worden getekend. Deze is op te vragen bij uw privacy-officer of bij e-Democracy B.V. (tegen betaling);
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden conform de ondertekende verwerkersovereenkomst;
  • wij opdrachtgever eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist en tevens, desgewenst, een bewerkersovereenkomst met opdrachtgever opstellen en ondertekenen;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

e-Democracy B.V. is de verwerker, in het kader van de uitvoering van de hoofdovereenkomst, van de persoonsgegevens. e-Democracy B.V. beschikt over een eigen verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst leggen wij vast welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze online diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze onlinedienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze onlinedienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij voldoen aan de Algemene verordening gegevensverwerking (Avg)
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Zie voor meer maatregelen de ondertekende verwerkersovereenkomst
  • Wij beschikken voorts over een cyber en datariskverzekering.

Bewaartermijnen
e-Democracy bewaardt de gegevens. U kunt afwijkende afspraken maken. Dit graag vastleggen in het inrichtingsdocument of een andere overeenkomst die u met ons afsluit.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze onlinedienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. e-Democracy B.V. is hier geregistreerd.

Contactgegevens
e-Democracy B.V.
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
info@edemocracy.nl
030-2693238

www.edemocracy.nl