1431635610_seo3-99-512High Performance Ondernemingsraad / medewerkersparticipatieonderzoek

Dit onderzoek is een goede start van je zittingstermijn. Het biedt inzichten in de stand van zaken van medewerkersparticipatie en geeft inzichten in de voorkeuren en wensen van collega’s. Het onderzoek wordt afgesloten met concrete aanbevelingen waarmee je aan de slag kan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en wij maken de analyse en de suggesties.

1. Basis analyse

Bij dit onderzoek krijgt je een weergave van de respons. Dit betekent dat je een rapport krijgt met daarin een feitelijke beschrijving van de uitkomsten. Je kan denken aan grafieken, tabellen en de respons op open vragen. Daarnaast krijg je enkele aanbevelingen.

2: Oppervlakte analyse

Bij dit onderzoek worden ook verbanden tussen variabelen inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt duiding aan de resultaten gegeven. Dit zorgt er voor dat je concrete aanbevelingen krijgt waarmee je verder kan en een plan van aanpak kan opstellen voor de komende zittingsperiode.

3. Diepte analyse

Deze vorm gaat dieper in op resultaten. Hiervoor worden, o.a. analysetechnieken als ‘Ordinary Least Squares´ ingezet. De mogelijkheid bestaat gericht in te zoomen op groepen, functies en kenmerken. Je kan interventies daar op afstemmen.

Vragenlijst onderwerpen

1. Gedrag participatie
2. Toekomst medezeggenschap
3. Belang participatie
4. Animo medezeggenschap
5. Communicatie medezeggenschap
6. Organisatiebetrokkenheid
7. Tevredenheid
8. Vertrouwen
9. Onderwerpen organisatie
10. Achtergrondinformatie
11. Zorgen kenbaar maken

In de vragenlijst zijn verschillende dimensies verwerkt. Deze variëren van de mogelijkheid om zorgen te uiten in de organisatie tot de meest ideale vorm van medezeggenschap. Maar ook gaan we in op tevredenheid en vertrouwen. Kortom: een uitgebreid inzicht in de stand van participatie in je bedrijf.

De vragenlijst is op maat te maken mits de uitgangspunten van betrouwbaarheid en kwalitatief goed onderzoek geen geweld aan worden gedaan. Je krijgt van ons documenten (posters, e-mails) die je kunt verspreiden. Dit draagt bij aan de respons. Het softwareprogramma (STATA) is getest op veiligheid en privacy. Het is gemakkelijk in gebruik (je hoeft de vragenlijst als respondent niet in één keer af te maken). De resultaten zullen worden gepresenteerd in een rapportage waarbij steeds aanbevelingen worden gedaan.

Medewerkers worden door management betrokken bij besluitvorming

Commitment op een resultaat hebben medewerkers alleen als zij ook hebben kunnen meedoen aan de besluitvorming. Uit dit figuur blijkt dat medewerkers niet het gevoel hebben volwaardig mee te draaien. Het management neemt hen niet actief mee. Je kan, als OR, instrumenten en aanpakken inzetten die bijdragen het vergroten van de invloed van medewerkers.

Gewenste rol van de ondernemingsraad vanuit medewerkersperspectief

In dit figuur zie je wat medewerkers van de OR verwachten. In de huidige situatie herkennen medewerkers de rol van de OR niet . En als deze er al is, is het ad hoc. Medewerkers willen een OR die medewerkers faciliteert. Hen mee laat doen en in staat stelt mee te beslissen. Hiertoe kan de OR referenda (rondom artikel 27 aanvragen) en medezeggenschapsdagen organiseren voor organisatiewijzigingen.

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)

  • Beperkt aantal vragen over medezeggenschap
  • Hoge kosten
  • Beperkte analyse van data (afhankelijk van onderzoek)

Medewerkers Participatie Onderzoek (MPO)

  • Gericht op de medewerker, zijn betrokkenheid en wil om te participeren
  • Relatief lage kosten
  • Verschillende analyse mogelijkheden

Achtergronden

Het onderzoek en zijn vragenlijst zijn opgebouwd aan de hand van twee theorieën. Deze theorieën gaan in op de mate van betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf of de instelling  en de mate waarin kenmerken aanwezig zijn om directe medezeggenschap vorm te geven.  Het is mogelijk om op functiegroepsniveau, leeftijd of locatie te meten en de informatie op te vragen. Daarnaast bevraagt het de voorkeuren van medewerkers ten aanzien van ideale medezeggenschap en de bereidheid die zijzelf hebben om mee te doen.

Wiekiesjij gelooft in OR-en die acties inzetten op basis van onderzoek onder medewerkers. Dat is de enige weg naar een OR die het verschil maakt, draagvlak heeft en voldoende het verschil kan maken. Oftewel een een high performance ondernemingsraad worden.