Medewerkersonderzoek – vergroot eigenaarschap, tevredenheid en verbeter resultaten

Home / Medewerkersonderzoek – vergroot eigenaarschap, tevredenheid en verbeter resultaten

Medewerkersonderzoek: focus op participatie

Ons medewerkersonderzoek gaat over de betrokkenheid van medewerkers bij hun organisatie, klanten/burgers en collega’s. De kern van het onderzoek richt zich op onderwerpen als: besluitvorming, transparantie, belangenbehartiging en betrokkenheid en participatie. Dit zijn voor ons belangrijke organisatieprincipes waarmee andere onderwerpen aangepakt of versterkt kunnen worden. Het medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) zet de medewerker aan tot reflectie en een activerende houding ten aanzien van onderwerpen in de eigen organisatie. Het medewerkersonderzoek is een op maat gemaakt onderzoek dat ook benchmark mogelijkheden heeft. Meer weten? Vraag informatie aan.

Ons MPO kan begeleid worden door de inzet van een Participatie-app. Deze app is speciaal ontwikkeld om medewerkers aan de voor- en achterkant in staat te stellen mee te blijven doen.

Organisatie-interventie & ontwikkeling en MPO

In het MPO staat ‘participatie’ centraal. In onze visie is participatie een belangrijk organisatieprincipe en de beïnvloeding ervan een invloedrijke organisatie-interventie. Het beïnvloeden van participatie heeft positief effect op organisatieresultaten, werktevredenheid, verbondenheid tot organisatie en medewerkers en zelfreflectie. Ons medewerkersonderzoek is daarmee géén onderzoek om tevredenheid vast te stellen: het is een onderdeel van een organisatieontwikkeling en daarmee een organisatie-interventie. Het is een middel om bij uw resultaat te komen. De vertrekpunten zijn: ambities van de organisatie, uitdagingen daarin en betrokkenheid van alle medewerkers. Het MPO maakt de medewerker bewust van het bestaansrecht van de organisatie en zijn eigen bijdrage daaraan en vanuit dat besef wordt aan hen gevraagd hoe het werk het beste georganiseerd kan worden. Deze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers zich eigenaar voelen van de uitkomsten. Wij kiezen voor organisatieprincipes als besluitvorming, transparantie, belangenbehartiging en betrokkenheid omdat via deze principes werkzaamheden anders georganiseerd kunnen worden dan wel traditionele MTO-achtige onderwerpen, zoals werkdruk en de relaties tussen medewerkers onderling en hun leidinggevende(-n), aangepakt kunnen worden.

Renate Beckers van Uitvoeringsdienst Bedrijfsvoering Rijk zegt daar het volgende over:

“Het MPO gaat over betrokkenheid van medewerkers bij belangrijke thema’s in hun organisatie, hun deelname aan besluitvorming en de inrichting van de medezeggenschap. Het MPO maakt inzichtelijk op welke punten een organisatie volgens medewerkers kan verbeteren, welke oplossingen zij daarvoor zien en hoeveel ruimte zij ervaren om problemen op te lossen. Hier kunt u uw organisatieontwikkeling op richten. ‘Het MPO vind ik een interessant alternatief voor het  medewerkerstevredenheidsonderzoek’, aldus Renate Beckers, projectleider ‘Nooit meer reorganiseren’.”

e-Democracy gelooft in deze aanpak en heeft daar inmiddels op verschillende plekken ervaring mee. Een aantal van de organisatie die ons MPO heeft uitgevoerd zijn: waterschap De Dommel, gemeente Hengelo en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Thans spelen wij een belangrijke rol in het medewerkersonderzoek bij het Openbaar Ministerie. Wilt u meer weten of referentie?

Verschil tussen MTO en MPO

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) Medewerkersparticipatieonderzoek (MPO)  
Medewerker als consument Medewerker als mede-eigenaar van proces en uitkomsten
Meten van tevredenheid Meten van eigen bijdrage, waardegericht onderzoeken
Statische bevragen gericht op het nu Bevragen op huidige en gewenste situatie (ontwikkelruimte)
HR is trekker/eigenaar van onderzoek Directie, HR, or en medewerkers zijn eigenaar
Losstaand van andere organisatieontwikkelingen Onderdeel van andere organisatieontwikkelprocessen
Gestandaardiseerde bevraging. Afwijken is meerwerk Bevraging aanpassen op prioritering. Geen extra kosten
Maatwerkonderzoek (met benchmarkopties)
Goedkoper dan MTO

Ons MPO verschilt op een aantal cruciale onderdelen van een MTO. Hierboven is daar al over gesproken. Naast bovenstaande verschillen, betrekken wij ook de formele medezeggenschap in het traject. In onze visie is de ondernemingsraad (or) een belangrijke stakeholder in de organisatie. De or kan bij organisatieontwikkeling een belangrijke en stimulerende bijdrage leveren: hij kan bijdragen aan het werkelijk doen slagen van een verandering. Wil of kan de or deze rol niet innemen dan borgt de aanpak, waarin alle medewerkers bevraagd worden, een gefundeerd eindresultaat met volledige medewerkersbetrokkenheid. Uiteraard is ons MPO even valide en representatief als een MTO. Lees daarvoor over onze samenwerking (zie verder) met Ecorys.

Uitgelicht: maatwerk

Iedere organisatie is uniek. Dit rechtvaardigt een maatwerkaanpak waarin specifieke thema’s onderzocht worden. De ene organisatie wil de focus leggen op beroepstrots, de andere op de verbinding tussen medewerker en klant/burger. Binnen ons MPO kan dit gerealiseerd worden. Ieder onderzoek is namelijk voor ons ook uniek maar iedere medewerker ook. Uiteindelijk maakt die het verschil voor uw organisatie. Samen met u maken we het onderzoek en zorgen we dat we alleen meten wat u echt wilt weten (uiteraard wel valide en gedegen).

Proces van een MPO – betrokkenheid vanaf stap 1

Ook in het onderzoeksproces speelt participatie een belangrijke rol. In onze werkwijze worden alle stakeholders vanaf moment één meegenomen: het is een onderdeel van de interventie. Een globaal proces ziet er ongeveer zo uit.

Stap 1: Kennismakingsgesprek met directie, HR, ondernemingsraad (mits van toepassing) en een afvaardiging van medewerkers.

Stap 2: Vrije gesprekken met directie, HR, ondernemingsraad en medewerkers om thema’s te bespreken. Dit doen wij het liefst met iedereen samen. Mochten er redenen zijn dit apart te willen doen dan kan dat (als tussenstap). Uiteindelijk brengen we de partijen wel bijeen om samen te bepalen wat urgent is en onderzocht moet worden.

Stap 3: Met een projectgroep de thema’s vaststellen. Hierbij prioritering vaststellen, beoogde resultaten bespreken.

Stap 4: Met projectgroep nogmaals naar de thema’s kijken, opnieuw goed vaststellen. Type bevraging bespreken. Volgorde van belangrijkheid vaststellen.

Stap 5: Vragenlijst doornemen. Hierbij de formulering goed bespreken: leest iedereen hetzelfde in de vraag? (Uit de praktijk blijkt dat veel medewerkers vragen niet begrijpen. Voor ons aanleiding deze stap zorgvuldig te nemen. Zo weten we zeker dat we het juiste meten).

Stap 6: Test van de vragenlijst. Een aantal leden van de projectgroep vullen de lijst vast een keer in. Dit vragen we ook aan één of twee medewerkers. Zo weten we zeker dat de lijst begrijpelijk is en of er meer toelichting bij moet.

Stap 7: Met alle stakeholders de werkvloer op gaan. Dit vragen wij van zowel ondernemingsraadsleden, HR, betrokken medewerkers en (waar mogelijk) de directie. Het uitstralingseffect van deze interventie is erg belangrijk. De vragenlijst staat een aantal weken open (dit in overleg).

Stap 8: Tijdens de periode dat de vragenlijst uitgezet, worden regelmatig reminders verstuurd. Waar mogelijk wordt stap 7 nog een keer herhaald.

Stap 9: Analyse van de uitkomsten. Voorbereiden presentatie voor de belangrijke stakeholders.

Stap 10: Presentatie van de analyse. Gemeenschappelijk gesprek over wat de uitkomsten voor beeld laten zien. Concept plan van aanpak opstellen. Deze bijeenkomst wordt ook gehouden met medewerkers. Hierna wordt het plan van aanpak definitief en kunnen er, eventueel, vervolgafspraken worden gemaakt.

De rapportage van ons onderzoek kan op organisatie, team en individueel niveau. Uitaard met de daarbijbehorende privacy-spelregels. Wilt u meer weten? Vraag een offerte aan.

Samenwerking tussen Ecorys en e-Democracy B.V.

De samenwerking met Ecorys is gebaseerd op de overtuiging dat één organisatie niet alles kan leveren. Ecorys is een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau. Met 500 eigen consultants en 150 aan hen gelieerde consultants zijn zij expert op het gebied van feitelijk onderzoek. Ecorys bewaakt de methodologische integriteit van het medewerkersonderzoek (validiteit, representativiteit). e-Democracy faciliteert het proces van participatie en begeleidt de ondernemingsraad bij zijn rol (welke wezenlijk zal veranderen). Zowel Ecorys als e-Democracy zijn er van overtuigd dat participatie een verantwoordelijkheid van iedereen is en alleen participatie problemen echt kan oplossen (uiteraard in een mix van andere veranderaanpakken zoals aanpassing van processen en structuren).

Wij werken samen met Saraï Sapulete. Zij is gepromoveerd op het volgende onderzoek

Meer informatie:

Enkele artikelen over ons MPO zijn hier te vinden: reorganisatie, gemeenten. Daarnaast hebben wij een aantal referenten zoals Arrondissementsparket Rotterdam, gemeente Hengelo en de V & VN.

Bob@edemocracy.nl (veranderconsultant en algemeen directeur directeur bij e-Democracy B.V.)