Algemene voorwaarden e-Democracy B.V.

 

TOEPASSELIJKHEID

e-Democracy B.V gevestigd aan de Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW te Utrecht. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57075220.

Aan het gebruik van de diensten van e-Democracy B.V zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de diensten van e-Democracy B.V te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door e-Democracy B.V schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Klant: de afnemer van e-Democracy B.V
Gebruiker: de mensen die gebruik maken van de diensten van e-Democracy B.V,  zoals bijvoorbeeld stemgerechtigden en kandidaten.

ARTIKEL 2. WAT WORDT GELEVERD?

Voor het gebruik van de diensten van e-Democracy B.V zal de programmatuur niet worden geladen op systemen van de klant, maar enkel als een dienst worden geleverd. Het betreft Software as a Service (SaaS).

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN DE DIENST

3.1         Het gebruik van de diensten biedt u de mogelijkheid formulieren te ontwerpen, derden deze te laten invullen van formulieren en de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt laten invullen en wat u met de resultaten doet.

3.2         Om de dienst(en) te kunnen gebruiken, dient u het aanvraagformulier te ondertekenen en digitaal of op papier te retourneren aan e-Democracy B.V.

3.3         U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. e-Democracy B.V mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij e-Democracy B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

3.4         Met het gebruik van één van de diensten van e-Democracy B.V. worden er persoonsgegevens verwerkt. e-Democracy B.V treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart e-Democracy B.V van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

ARTIKEL 4. GEBRUIKSREGELS

4.1         Wanneer u gebruik maakt van onze diensten zult u vaak persoonlijke informatie naar ons toesturen, zoals adresgegevens van gebruikers profielomschrijving van kandidaten, e-mails, etc. Wij zullen deze informatie vertrouwelijk bewaren volgens de wettelijke eisen. Wij veronderstellen de juistheid van de door klant aangeleverde informatie

4.2         Het is verboden de diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.3         In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacy policy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren.

4.4  

  • Het is verboden om bij gebruik van de diensten onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • voor commerciële doeleinden in te zetten;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de etiquette.

4.5         Indien e-Democracy B.V constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag e-Democracy B.V. ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

4.6         Indien naar het oordeel van e-Democracy B.V hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van e-Democracy B.V of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is e-Democracy B.V gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4.7         e-Democracy B.V is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

4.8        e-Democracy B.V kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart e-Democracy B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

ARTIKEL 5. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

5.1        e-Democracy B.V garandeert dat de dienst 99,9% van de tijd beschikbaar is.

5.2       e-Democracy B.V onderhoudt haar diensten actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal e-Democracy B.V dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

5.3        e-Democracy B.V mag van tijd tot tijd de functionaliteit van haar diensten aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist e-Democracy B.V zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. e-Democracy B.V zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

e-Democracy B.V neemt beveiliging van haar diensten zeer serieus. Onze beveiliging bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Dataopslag vindt plaats op servers die op Europese bodem gevestigd zijn conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Encrypted data en data transport met SSL certificaten, dit wordt ook bij banken toegepast.
  • e-Democracy houdt rekening met dataminimalisatie. Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.
  • Het verkiezingsplatform wordt jaarlijks onderlegd aan een zogeheten pentest. Een pentest is een toets van een of meerdere computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken.

Voor een volledig SLA rapport over ons verkiezingsplatform kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 30 26 93 238 of e-mail: info@edemocracy.nl.

ARTIKEL 7. SUPPORT

Wij zijn er om u te ontzorgen. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en daarom heeft elke klant van ons een persoonlijke contactpersoon bij e-Democracy B.V.  U kunt vragen naar uw contactpersoon via telefoonnummer +31 30 26 93 238 of e-mail: info@edemocracy.nl.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1          e-Democracy B.V staat garant voor de juistheid van de resultaten en het correct functioneren van de dienst. e-Democracy B.V is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de data die binnen de e-Democracy B.V diensten wordt aangeleverd, gebruikt en gegenereerd. Dit geldt voor directe- en indirecte schade ten aanzien van klant, gebruiker en derde.

8.2          e-Democracy B.V is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebreken die bestaan bij ons gecontracteerde partijen.

8.3          De partijen waar wij mee samenwerken zijn nauwkeurig geselecteerd, indien u inzicht wilt in de contractsvoorwaarden met onze samenwerkende partijen. Kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om de voorwaarden in te zien.

8.4         In geval van overmacht is e-Democracy B.V nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

8.5          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij e-Democracy B.V meldt.

8.6          Indien aansprakelijkheid gegrond is dan is het schadevergoeding bedrag beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag voor de afgenomen dienst.

ARTIKEL 9. DUUR EN OPZEGGING

9.1         Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

9.2         Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

9.3         Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1       Alle diensten van e-Democracy B.V, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van e-Democracy B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van e-Democracy B.V. Indien Opdrachtgever het intellectueel eigendom van e-Democracy B.V. kopieert, gebruikt of verspreid wordt er een schadeloosstelling van €5.000,- euro in rekening gebracht.

10.2       Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). e-Democracy B.V heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

10.3       Indien u informatie stuurt naar e-Democracy B.V, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

10.4      e-Democracy B.V zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via verkiezingen, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of e-Democracy B.V daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal e-Democracy B.V zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL 11. VERGOEDING VOOR DE DIENST

11.1       Aan het gebruik van de diensten van e-Democracy B.V: de Participatie-app danwel licentie verkiezingsplatform, is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

11.2       Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van e-Democracy B.V.

11.3       Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

12.1      e-Democracy B.V mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

12.2      e-Democracy B.V zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

12.3       Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met diensten van E-Democracy B.V worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin e-Democracy B.V gevestigd is.

13.3       Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

13.4       De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door e-Democracy B.V wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

13.5       Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.6    e-Democracy B.V is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de diensten van e-Democracy B.V of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.