Algemene voorwaarden e-Democracy B.V.

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1   Opdrachtnemer: e-Democracy B.V. gevestigd te Utrecht, nummer Kamer van   Koophandel: 57075220.

1.2   Diensten: alle diensten en producten die opdrachtnemer aan opdrachtgever aanbiedt en/of levert.

1.3    Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

1.4   Offerte: een aanbieding van diensten door opdrachtnemer gericht op het sluiten van een overeenkomst, waaronder begrepen een document ‘offerte’, een document “overeenkomst van opdrachtbevestiging” of een (online) aanvraagformulier voor diensten.

1.5  Overeenkomst: een schriftelijk of online tot stand gekomen contract tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever waarin de Diensten die opdrachtnemer levert aan opdrachtgever zijn opgenomen (d.w.z. de offerte vanaf het moment van aanvaarding door opdrachtnemer).

1.6    Voorwaarden: de algemene voorwaarden opdrachtnemer zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging, van toepassing zijn op elke door opdrachtnemer gesloten overeenkomst, iedere door opdrachtnemer gedane offerte of welke rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever dan ook.

1.7   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.8   Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00, met uitzondering van officiële feestdagen.

TOEPASSELIJKHEID

2.1    De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer en op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of welke rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever dan ook.

2.2   De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3   De toepasselijkheid van algemene en/of specifieke voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever c.q. derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4   Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2.5   De in artikel 2.5 genoemde gewijzigde voorwaarden treden in werking één maand na publicatie op de website www.edemocracy.nl. Indien opdrachtgever wijzigingen van de voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

2.6   Deze Voorwaarden treden vanaf de datum van inwerkingtreding in de plaats van eerder op de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever toepasselijke voorwaarden.

OFFERTE EN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

3.1   Iedere offerte is tot het moment van aanvaarding door opdrachtgever vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht een offerte tot het moment van acceptatie door opdrachtgever te herroepen. Een offerte heeft, tenzij expliciet anders is aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 werkdagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.

3.2   De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de offerte door opdrachtgever opdrachtnemer heeft bereikt op de manier zoals in lid 3.3 van dit artikel wordt vermeld.

3.3   Aanvaarding door opdrachtgever van een offerte van opdrachtnemer dient te geschieden door deze volledig ingevuld (voorzover van toepassing) en ondertekend per post te retourneren, of elektronisch via de website van opdrachtnemer of middels email te verzenden.

3.4   Indien in de aanvaarding van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, door opdrachtnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.2 de overeenkomst pas tot stand als opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft bericht met deze veranderingen van de offerte in te stemmen.

OVEREENKOMST

4.1   Indien opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in de overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat als gevolg van (niet) handelen van opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is gemaakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

4.2   Op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PRIJZEN

5.1 Alle prijzen voor diensten worden in rekening gebracht vanaf de oplevering van de diensten. Opdrachtnemer brengt opdrachtgever de prijzen in rekening door middel van facturen in euro’s.

5.2  Alle door opdrachtnemer gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

BETALING

6.1   Betaling van te leveren of geleverde diensten dient binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur, door opdrachtgever betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door opdrachtnemer. Opdrachtnemer stuurt éénmalig een betalingsherinnering 1 (een) dag na verstrijken van de betalingstermijn.

6.2   Betalingen dienen door opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van opdrachtgever op verrekening met een vordering op opdrachtnemer is uitgesloten.

6.3   Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden en te lijden schade, e. e.a. conform art. 6 van de overeenkomst van opdracht. Indien opdrachtnemer tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen.

6.4   Betalingen van opdrachtgever strekken alsdan steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

LEVERING

7.1   Na totstandkoming van een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever gaat opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over tot levering van de diensten zoals vermeld in de overeenkomst.

7.2   Naast de levering van uit de overeenkomst voortvloeiende diensten krijgt opdrachtgever de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de helpdesk van opdrachtnemer, te bereiken via e-mail en de website www.edemocracy.nl.

7.3   Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en/of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

7.4   Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) opdrachtnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van geeft die verplichtingen alsnog spoedig na te zullen komen. 2) opdrachtnemer aanwijzingen heeft dat er misbruik of onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van de geleverde diensten, al dan niet door opdrachtnemer, of 3) er sprake is van een overmacht situatie zoals bedoeld in artikel 14.

7.5   Opdrachtnemer kan opdrachtgever nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens de dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich één van de onder artikel 7.4 of artikel 7.5 genoemde situaties voordoet.

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER

8.1   Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen.

8.2   Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in de overeengekomen diensten optimaal beschikbaar te stellen. Opdrachtnemer is daarbij afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden. Opdrachtnemer kan derhalve uitdrukkelijk niet garanderen dat er op elk moment gebruik kan worden gemaakt van de diensten.

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

9.1   Het is opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten, waaronder -maar niet beperkt tot- het opstarten van processen/programma’s op de systemen van opdrachtnemer.

9.2   Het is opdrachtgever niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, openbare orde, Netiquette, de Privacy Policy, de overeenkomst en deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongevraagde e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

9.3   Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan opdrachtgever verstrekte toegang tot en gebruik van de systemen van opdrachtnemer buiten gebruik te stellen wanneer opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft opdrachtgever in dat geval verplicht de verschuldigde bedragen volledig te voldoen en alle eventuele schade te vergoeden.

9.4   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van derden, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van opdrachtgever. Deze vrijwaart opdrachtnemer voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

9.5   Het is de opdrachtgever niet toegestaan de afgenomen diensten te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij opdrachtnemer daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9.6   Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van opdrachtnemer ten aanzien van het gebruik van de afgenomen diensten op te volgen.

9.7   Een in het kader van de diensten door opdrachtnemer verstrekte gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van diensten van opdrachtnemer gebruik te laten maken.

9.8   Voor schade voor opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is opdrachtgever aansprakelijk; deze schade kan op opdrachtgever worden verhaald.

PERSOONSGEGEVENS

10.1 Opdrachtnemer beschikt over een gestandaardiseerde hoofd- en verwerkersovereenkomst. Deze zijn juridisch correct en hangen samen met deze algemene voorwaarden. Mocht opdrachtgever zijn eigen hoofd- en/of verwerkingsovereenkomst wensen te gebruiken dan is e-Democracy B.V. gerechtigd hier meerwerkkosten voor in rekening te brengen.

10.2  Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan opdrachtnemer de door hem verstrekte gegevens op te nemen in een databestand dat aanlegt in het kader van haar dienstverlening, en te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de door opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

10.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat, voor zover vereist, de personen waar de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens betrekking op hebben de noodzakelijke toestemmingen hebben gegeven voor de verwerking daarvan in overeenstemming met deze voorwaarden, de overeenkomst en de door opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van de door opdrachtnemer te verlenen Diensten.

10.4 De opdrachtgever kan te allen tijde inzage krijgen in de door hem verstrekte gegevens die in het databestand van opdrachtnemer zijn opgeslagen.

10.5 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de persoonsgegevens niet bij derden terecht komen en dat deze niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt, tenzij afnemer hier expliciet mee heeft ingestemd of opdrachtnemer door politie en/of justitie hiertoe wordt gedwongen.

10.6 Opdrachtgever kan het gebruik van door hem verstrekte gegevens ten behoeve van de in dit artikel genoemde doeleinden geheel of gedeeltelijk schriftelijk uitsluiten.

BEHEER VAN DE SYSTEMEN

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

11.2  Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure.

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever als gevolg van handelen van opdrachtnemer als bedoeld in het in voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

ONTBINDING

12.1  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat opdrachtgever een overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

12.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of ten aanzien van opdrachtgever is aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de

Schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

12.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. Opdrachtgever is daarbij aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht kan opdrachtgever opdrachtnemer nimmer op haar verplichtingen aanspreken.

13.2 Indien door overmacht opdrachtnemer langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

13.3 Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

13.4 Onder overmacht wordt mede verstaan: noodtoestand, zoals onder andere rampen, extreme weersomstandigheden, overstromingen, blikseminslag of brand, stakingen of stakingsbrekende maatregelen, epidemieën, blokkering van de transportmogelijkheden, aardbevingen, oorlog, krijgshandelingen of rellen; kabelbreuk of -beschadiging door externe gebeurtenissen als grondwerkzaamheden door derden, grondverzakkingen, knaagdieren, oververhitting; overheids-, juridische of regelgevende restricties, stroomuitval door derden.

AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Indien één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

14.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor door de andere partij geleden c.q. te lijden directe schade. De bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is per incident beperkt tot de totale waarde van de overeenkomst als geformuleerd in de offerte.

14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14.4 Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

14.5 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers-/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres.

14.6  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van opdrachtnemer en/of het internet door opdrachtgever.

KLACHTEN

15.1 Opdrachtnemer spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de diensten te komen.

15.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van opdrachtnemer onverlet.

SLOTBEPALINGEN

16.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte zal worden gegeven.

16.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, rechten en plichten uit deze Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

16.3 Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door opdrachtnemer van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van de activiteiten van opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer nakoming van hetgeen overeen is gekomen met opdrachtgever garandeert.

16.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover opdrachtnemer eerst van kracht worden nadat opdrachtnemer daarvan schriftelijk door opdrachtgever in kennis is gesteld.

16.5 Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer.

16.6 De opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling opdrachtnemer hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

 

e-Democracy B.V.

Namens deze: Bob Vermaak, Msc.

Utrecht